Parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) detaliojo plano sprendinių keitimo sklype Antakalnio g. 138 inicijavimo pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimas sklype Antakalnio g. 138, detaliajame plane pažymėtame Nr. 2, inicijavimo pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-511).

Planuojamos teritorijos adresas: 2300 kv. m ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0024:266, adresas Antakalnio g. 138, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-14 įsakymas Nr. A30-2453/21 „Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Antakalnio g. 138 inicijavimo pagrindu“, 2021-07-14 įsakymu Nr. A30-2453/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-08-23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-84/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Antakalnio g. 138, detaliajame plane pažymėtame Nr. 2, inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo ribų, dydžio ir naudojimo paskirties pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“,  Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2021-11-09 iki 2021-11-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-511); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detaliojo plano keitimas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-11-15 iki 2021-11-19 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-23 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNiYmFlZjAtOGYzNC00OTNiLWE0MGYtNmE5MDU4ODkxYTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-511) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys