Parengtas Sklypo Karaliaučiaus g.26 (kad. Nr. 0101/0167:2774) detaliojo plano koregavimo dokumentas

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO
DOKUMENTĄ
Informuojame apie parengtą vietovės lygmens teritor
ijų planavimo dokumentą – „Pilaitės teritorijos šia
urinės dalies
detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus g. 2
6, kadastro Nr. 0101/0167:2774) sprendinių koregav
imas“.
Planuojama teritorija:
Sklypas kadastro Nr. 0101/0167:2774, Karaliaučiaus
g. 26, Pilaitės seniūnijoje, Vilnius. Teritorijos p
lotas apie
0,5827 ha.
Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direkt
orius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Detaliojo plano iniciatorius:
UAB „Vilmestos projektai (įmonės kodas 125942694, a
dresas – Nidos g. 2-47, LT-06293, Vilnius).
Planavimo pagrindas:
Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavim
o procesą; Vilniaus miesto savivaldybės administrac
ijos
direktoriaus pavaduotojo 2016-04-05 įsakymas Nr. A3
0-949 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Š
iaurinės dalies detaliojo plano
sklypo Nr. 649 sprendinius iniscijavimo pagrindu”.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d
. sprendimu Nr. 528 “Dėl Pilaitės teritorijos
šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvir
tinto detaliojo plano sklypo Nr. 649 (Karaliaučiaus
g. 26, kadastro Nr.
0101/0167:2774) sprendinius inicijavimo pagrindu, k
eičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo
būdą į susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų terito
rijos (I1) naudojimo būdą ir nustatant teritorijos
naudojimo reglamentus bei tipą.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, supa
prastinta viešinimo procedūra tvarka, susipažinti g
alima
nuo 2016-11-14 iki
2016-11-25
imtiniai; internetiniame tinklapyje
www.vilnius.lt
; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumen
tų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacin
ėje sistemoje
www.tpdris.lt
(TPD Nr. K-VT-13-16-143) ir plano rengėjo – G.
Gaidjurgio firmos patalpose Architektų g. 40, Vilni
uje, informacija tel. 8 672 50145, el. paštas:
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendin
ių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projekt
o pabaigos (2016-11-25),
planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar
ba
www.tpdris.lt
informacinėje svetainėje.
Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Sta
rtegini pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas neatliekamas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto pr
ojekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras ga
li apskųsti
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanč
iai institucijai.