Parengtas sprendimo (įsakymo) projektas koreguoti sklypo Justiniškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano (registro Nr. T00054455) sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO JUSTINIŠKIŲ G. 16 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo birželio 6 d.  iki birželio 19 d (imtinai).

Asta Tiškevičienė Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė, tel. 211 2752 paštas asta.tiskeviciene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS (projektas)

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO JUSTINIŠKIŲ G. 16 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gegužės     d.   Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 690 „Dėl žemės sklypo Justiniškių g. 16 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Justiniškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano (registro Nr. T00054455) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių bei komercinės paskirties naudojimo būdus, užstatymo tankį, intensyvumą, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Planavimo darbų programa (projektas)

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Justiniškių g. 16, (kadastro Nr. 0101/0028:18) Justiniškių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,3163 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 690 „Dėl žemės sklypo Justiniškių g. 16 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Justiniškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano (registro Nr. T00054455) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, komercinės paskirties bei infrastruktūros naudojimo būdus, užstatymo tankį, intensyvumą, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas                                                                     Mindaugas Pakalnis