Parengtas sprendimo projektas DĖL APIE 60,9 HA TERITORIJOS PRIE RYTINĖS MIESTO RIBOS DETALIOJO PLANO RENGIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 60,9 HA TERITORIJOS PRIE RYTINĖS MIESTO RIBOS DETALIOJO PLANO RENGIMO

2015 m. liepos d. Nr. 30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. pradedamas rengti apie 60,9 (šešiasdešimties ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos prie rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-34, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), bendrojo naudojimo teritorijos (B), visuomeninės paskirties teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui ir naudojimui bei želdynų plėtrai;

1.3. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 30-751 „Dėl apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių

Arvydas Darulis

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 60,9 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.

5. Planavimo pagrindas: 2013 m. rugsėjo 10 d. gamybinio pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A16-796(2.1.13-MP)“ bei 2014 m. rugsėjo 29 d. gamybinio pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A16-196(2.1.13-MP)“ ir 2015 m. gegužės 8 d. gamybinio pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A16-404/15-(2.1.13-MP)“ .

6. Planavimo uždaviniai: detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), bendrojo naudojimo teritorijos (B), visuomeninės paskirties teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui ir naudojimui bei želdynų plėtrai;

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

8. Papildomi reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: numatyti papildomus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, atlikti triukšmo lygio matavimus.

10. SPAV reikalingumas bus įvertintas pateikus Aplinkos apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sąlygas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių vertinimas: atlikti preliminarių detaliojo plano sprendinių vertinimą.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka su Teritorijų planavimo komisija.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius (vyriausiasis architektas) Artūras Blotnys

Rengė Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. spec.

J. Bernatavičienė, 2756