Parengtas sprendimo projektas dėl sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimo sklype Skroblų g. 12

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS                                                                                                                                            projektas

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO NAUGARDUKO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SKROBLŲ G. 12 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. vasario     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-795 „Dėl sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimą sklype Skroblų g. 12
    (kadastro Nr. 0101/0052:21) planavimo proceso inicijavimo pagrindu siekiant padidinti detaliuoju planu nustatytą sklypo užstatymo intensyvumą nuo 1,2 iki 1,5 ir pakeisti kitus teritorijos naudojimo reglamentus – užstatymo zoną, automobilių statymo būdą, esant poreikiui, servitutų ribas.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

parengta 2020-02-10