Parengtas sprendimo projektas keisti Teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL TERITORIJOS PRIE K. BORUTOS GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO“

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. sausio 28 d. iki vasario 11 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

Projektas K. Borutos

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE K. BORUTOS GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 30-1645 ,,Dėl teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056421) sprendinių keitimą apie 0,7 ha teritorijoje, panaikinant galimybę prie esamų žemės sklypų prisijungti laisvą valstybinę žemę, suplanuojant nagrinėjamoje teritorijoje naujus sklypus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. sausio 17 įsakymą Nr. A30-137/19 ,,Dėl teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorijos prie Kazio Borutos gatvės detaliojo plano (T00056421) sprendinių keitimas, Verkių seniūnijoje, Vilniuje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,7 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: 2018 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pasitarimo miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. A17-1216/18(3.1.16E-Td2).
 5. Planavimo uždaviniai: organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 30-1645 ,,Dėl teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056421) sprendinių keitimą apie 0,7 ha teritorijoje, panaikinant galimybę prie esamų žemės sklypų prisijungti laisvą valstybinę žemę, suplanuojant nagrinėjamoje teritorijoje naujus sklypus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                               Mindaugas Pakalnis

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519