Parengtas sprendimo projektas koreguoti 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sklypo Nr. 14D sprendinius sklype Minsko pl. 29

 

Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą:

 

DĖL LEIDIMO RENGTI 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G.

DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 14D SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ
SKLYPE MINSKO PL. 29 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 patvirtinto 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sklypo Nr. 14D sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Minsko pl. 29 (kadastro Nr. 0101/0081:22): pakeisti detaliuoju planu nustatytą gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir, esant galimybėms, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Planavimo darbų programa

detaliojo plano koregavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Minsko pl. 29 (kadastro Nr. 0101/0081:22).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1400 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“, kodas 302460160, Baltupio g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 276 28 28, el. p. [email protected].
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2019-10-21 ir 2019-12-19 prašymai.
 6. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir, esant galimybėms, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Pavedama rengėjui ar iniciatoriui informuoti visuomenę ir gretimų sklypų, pastatų savininkus ir naudotojus apie atliekamas planavimo procedūras. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
 17. Planavimo terminai: iki 2022 m. gruodžio mėn.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Informacija apie pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomus koreguoti detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu ir parengto teisės akto projekto galima 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ; Pasiūlymai teikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba el. paštu: [email protected]. Informacijos telefonas (85) 211 2000.

Daugiau informacijos apie parengtą teisės akto projektą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas Vytautas Kondratas, tel. (8-5) 211 2754, el. p. [email protected], poskyrio vedėjas A. Stapulionis
tel. (8-5) 211 2679, el. p. [email protected].

Vilniaus miesto sav. administracijos Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, el. p. rasu[email protected] .