Parengtas sprendimo projektas koreguoti koreguoti sklypų (kad. Nr. 0101/0167:484 ir Nr . 0101/0167:43) buv. Plytinės k. sklypuose Dituvos g. 7 ir 9

2020-11-09  
Informuojame[1], kad:

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:484 IRNR. 0101/0167:43) BUVUSIAME PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. F-3 (DITUVOS G. 9, KADASTRO NR. 0101/0167:2437) IR NR. F-4 (DITUVOS G. 7, KADASTRO NR. 0101/0167:2438) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius –planuojamoje teritorijoje esančių sklypų (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437 ir Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) savininkai.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00054789), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatyto naudojimo būdo sujungti sklypus ir sujungtame sklype nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.