Parengtas sprendimo projektas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir sklypo Nr. 7 dalies, pakoreguotus sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano koregavimu ir Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Nr. 703, Nr. 672, Nr. 673 dalių ir gretimos teritorijos sprendinius apie 1,7 ha teritorijoje

2019-11-28  
Informuojame[1], kad:

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055834) sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir sklypo Nr. 7 dalies pakoreguotus sprendinius ir Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Nr. 703, Nr. 672, Nr. 673 dalių sprendinius inicijavimo pagrindu“ projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected],

Planavimo iniciatorius – UAB „Minera“, planuojamoje teritorijoje esančių sklypų savininkas.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-415 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir sklypo Nr. 7 dalies sprendinius, pakoreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A30-512 patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano koregavimu, ir Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Nr. 703, Nr. 672, Nr. 673 dalių ir gretimos teritorijos sprendinius apie 1,7 ha teritorijoje: pakeisti sklypo ribas, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų..

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. [email protected]).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.