Parengtas sprendimo projektas koreguoti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų detaliojo plano sprendinius sklypuose Iešmininkų 6 ir 8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE IEŠMININKŲ G. 6 IR IEŠMININKŲ G. 8 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. vasario     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu
    Nr. 30-2696/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 6 ir 8 tvirtinimo“, koregavimą sklypuose Iešmininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57), kurio tikslas pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus (užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut