Parengtas sprendimo projektas koreguoti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų koreguoto detaliojo plano sprendinius sklypuose Iešmininkų g. 6 ir 8

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymo projektą, „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų detaliojo plano koregavimo sprendinius sklypuose Iešmininkų g. 6 ir Iešmininkų g. 8 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“,

kuriuo numatoma leisti rengti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-2696/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 6 ir 8 tvirtinimo“, koregavimą sklypuose Iešmininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57), kurio tikslas pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus (užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Pridedama:

  1. Įsakymo projektas;
  2. planavimo darbų programa.

Projektas Iešmininkų
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJASĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS SKLYPUOSE IEŠMININKŲ G. 6 IR IEŠMININKŲ G. 8 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2021 m.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-2696/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 6 ir 8 tvirtinimo“, koregavimą sklypuose Iešmininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57), kurio tikslas pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus (užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1.Planuojamos teritorijos adresas: Iešmininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57), Naujininkų seniūnija, Vilnius.2.Planuojamos teritorijos plotas: 1,516 ha.3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.4.Planavimo iniciatorius: UAB „Lemaja“ į. k. 304216984.5.Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2020-10-20 prašymas.6.Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.7.Planavimo uždaviniai: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus (užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kita), nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.8.Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.9.Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.10.Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.11.SPAV reikalingumas: nerengiama.12.Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.13.Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai (apjungiama).14.Koncepcijos rengimas: nerengiama.15.Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.16.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami privalomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.17.Planavimo terminai: galiojant planavimo sąlygoms.18.Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).19.Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.
Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas, Mindaugas Pakalnis