Parengtas sprendimo projektas koreguoti žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano , sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO BUVUSIAME KRYŽIOKŲ KAIME detaliojo plano SKLYPO NR. 2 VISALAUKIO G. 2

(KADASTRO NR. 0101/0131:788) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU” 

Informacija teikia Vyriausiojo miesto architekto skyriaus detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec. Valdonė Gavorskienė tel. 8(5) 211 2519. Pasiūlymai teikiami el. paštu:  savivaldybe@vilnius.lt  nuo gegužės 4 d.  iki gegužės 15 d (imtinai).

Projektas Visalaukio 2

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAs

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO BUVUSIAME KRYŽIOKŲ KAIME detaliojo plano SKLYPO NR. 2 VISALAUKIO G. 2

(KADASTRO NR. 0101/0131:788) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU 

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00071383), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1755 ,,Dėl žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), numatant paslaugų paskirties pastato – degalinės statybą, sklypo dalyje, patenkančioje į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinę zoną, naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus nustatyti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3571 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00071383), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1755 ,,Dėl žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), numatant paslaugų paskirties pastato – degalinės statybą, sklypo dalyje, patenkančioje į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinę zoną, nustatyti naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus nustatyti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai, gamtos, saugomų teritorijų apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                        Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519