Parengtas sprendimo projektas pakeisti 2018-05-02 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą Nr. A30-1055/18(2.1.22E-TD2)

Informuojame, kad:

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2018 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. A30-1055/18 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI UŽUTEKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 26 (KADASTRO NR. 0101/0068:1053)” PAKEITIMO“ projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Pasikeičia Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A30-1055/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0068:1053)“ numatytos planuojamos teritorijos ribos ir tikslai.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 patvirtinto Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sklypo Nr. 26 ir gretimos teritorijos (schema pridedama) sprendinius: padalinti sklypą Nr. 26 (Ungurių g. 2, kadastro Nr. 0101/0068:1053) į du sklypus, kurių viename pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, kitame pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir prie jo prijungti įsiterpusios valstybinės žemės sklypą nustatant jame vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, visuose sklypuose nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo nuotoliniu būdu kreipiantis į Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiąjį specialistą Steponas Gilį, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt.

Unguriu schema

Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.