Parengtas Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie parengtą Teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo
pagrindu (toliau – Detalusis planas).

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 08 d. įsakymas Nr. A30-2027/21 ,,Dėl leidimo koreguoti
teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43a inicijavimo pagrindu“
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062),
informaciją teikia architektas Mindaugas, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.
Detaliojo planavimo tikslai: Koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl
teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43 ir Lauksargio g. 43A inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypų ribų, naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus
miesto savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-344)
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-344); Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt).
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-344), Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos internetiniame tinklalapyje.
Viešasis svarstymas vyks 2022-04-26 10.00 val. Antakalnio seniūnijoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius. Jei susidarytų ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso ir būtų uždrausti renginiai uždarose patalpose, susirinkimas vyks lauke (kieme Antakalnio g. 17 Vilnius) arba tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu, nusiuntus prisijungimo nuorodas suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems norą nurodytais kontaktais.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-344) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys