Parengtas teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano leidimo koreguoti inicijavimo pagrindu įsakymo projektas

Projektas


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SAVANORIŲ PR. 66 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SAVANORIŲ PR. 66 INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 191V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veikslo mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) inicijavimo pagrindu, keičiant minėtu detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus pavaduotojo
2017 m. ____________________d.
įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) Vilkpėdės seniūnija.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,065 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2017-10-03 ir 2017-11-02 prašymai.
6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.lt.
17. Planavimo terminai: iki 2020 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas, Mindaugas Pakalnis
VMSA Miesto plėtros departamento direktorius