Parengtas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0170:1142)

DĖL PARENGTO TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0170:1142) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1525) sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, sklypo dalyje paliekant nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą (I) ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

Planuojamos teritorijos adresas: sklypas, kadastro Nr. 0101/0170:1142, Pavilnionių g. 55, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-05-09 įsakymas Nr. A30-1297 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu“, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-20 įsakymu Nr. A30-2552 “Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-05-09 įsakymo Nr. A30-1297 “Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu” pakeitimo”, 2017-05-09 įsakymu Nr. A30-1297 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017-06-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1126/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1525) sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu, sklypo dalyje paliekant nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą (I) ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): buvo atlikta detaliojo plano koregavimo projekto atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgus į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 2018 rugpjūčio 24 d. buvo priimtas sprendimas, kad detaliojo plano koregavimo projekto strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Apie priimtą sprendimą neatlikti detaliojo plano koregavimo projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) visuomenė buvo informuota atskirai teisės aktų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Dakus“, juridinio asmens kodas 304311382, adresas Vasarvietės g. 19A, Kaunas.

Rengėjas UAB „Miesto vizija “, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g.7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius), tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-12-02 iki 2020-12-15 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-235). Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Pagrindinis brezinys

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) iki 2020-12-15 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.