Parengtas teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lentupio g. 19A

 

Planavimo pagrindas: 2020-12-21 iniciatoriaus prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A30-819/21, 2021 m.
kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- Vilnius, tel. (8 5) 2112000, el. paštas: [email protected]
Iniciatorius: UAB “OMNYO”
Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]
Planuojamos teritorijos adresas: 0,0600 ha žemės sklypas Lentupio g. 19A, kad. Nr. 0101/0024:132
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 “Dėl
teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės
žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo, pakoreguoti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Planavimo uždaviniai: nereikalingi.
Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nereikalingas.
Koncepcija: nerengiama.
Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. kovo 7 d. iki 2022 m. kovo 22 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-411), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt, Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo
kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. [email protected].

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-13-21-411) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys