Parengtas Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto pakeitimas dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 32,9 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą

Parengtas Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas:

„DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2018-08-14 ĮSAKYMO NR. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO RENGTI IR ORGANIZUOTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ“ PAKEITIMO TIKSLINANT TERITORIJOS RIBAS“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“:

1. Įsakymo 1 punkte nurodytą planuojamos teritorijos plotą vietoj 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių ir penkių šimtų) kv. m. keičiu į apie 32900 (trisdešimt dviejų tūkstančių ir devynis šimtus) kv. m. (pagal pridedamą schemą).

2. Įsakymo 3 punktu patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2 punktą ir išdėstau jį taip: „3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 32,9 ha.“

Informacija tikslinama

PRIDEDAMA: Teritorijos schema