Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialusis planas atskiroms plėtros teritorijoms

Informuojame, kad pagal patvirtintą koncepciją ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-2d. Įsakymu Nr.30-2584, parengtas Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialusis planas atskiroms plėtros teritorijoms.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Miesto estetikos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Myško-Žvinienė tel. (8 5) 211 2836 el.p. akvile.zviniene@vilnius.lt.

Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

Pagrindinis specialiojo plano parengimo tikslas – parengti Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo (atskiroms plėtros teritorijoms) specialųjį planą, siekiant užtikrinti gamtos vertybių apsaugą ir darnios miesto plėtros galimybes. Uždaviniai:

Nustatyti kraštovaizdį tausojantį teritorijos vystymo bei užstatymo būdą ir pasiūlyti kraštovaizdžio tvarkymo priemones, atsižvelgiant į pažeistą dabartinę kraštovaizdžio ir esamą užstatymo situaciją;

Nustatyti vertingiausių kraštovaizdžio elementų – reljefo, vandens telkinių, dendrofloros augimviečių apsaugos zonas:

Specialiojo plano teritorijų ribose rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;

Pavilionių intensyvios plėtros teritorijoje kompensuoti miesto struktūrai svarbios žaliosios jungties – perskyros praradimą, numatant kvartalų grupės želdynus, ne mažiau kaip 1 ha.

Kvartalų grupės želdynų plotus numatyti vienam kvartalo gyventojui skiriant 8kv.m., bei įvertinant 300m aptarnavimo spindulį;

Tarp želdynų projektuoti žaliąsias jungtis, išlaikant ryšį su Sudervės upės slėniu.

Papildomi tyrimai ar galimybių studijos atlikti nenumatomi

Projekto trukmė: 2014-05mėn. – 2015-I ketv.

Specialiojo plano vieša ekspozicija: su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2015-02-09 iki 2014-03-12 pas projekto rengėjus darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00val. Specialusis planas eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, II -o aukšto vestibiulyje (prie 216kab.) bei Seniūnijose nuo 2015-02-17 iki 2015-03-12. Viešas svarstymas vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, 216kab. kovo 12 d. 15val.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo svarstymo pabaigos.

Motyvuotus pasiūlymus raštu dėl plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešojo susirinkimo pabaigos.

Su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu bei atrankos išvada visuomenė bus supažindinta viešo susirinkimo metu taip pat buvo pateikta informacija spaudoje bei plano rengimo organizatoriaus internetiniame puslapyje įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo dokumentų sprendinių apskundimas: asmenys, gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.