Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl leidimo rengti teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

 

Įsakymo projektas:

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE UKMERGĖS GATVĖS TARP PAŠILAIČIŲ IR FABIJONIŠKIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių
detaliojo plano (reg. Nr. T00057414), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m.
kovo 1 d. sprendimu Nr. 1-1050 „Dėl teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir
Fabijoniškių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr.
0101//0016:65) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypo paskirties
pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) naudojimo būdą bei pobūdį (susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), kuris pagrindiniame brėžinyje
pažymėtas I3) į komercinės paskirties objektų teritorijų (K) naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypo
naudojimo reglamentą ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai bei nagrinėjama
teritorija yra numatyta detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

 

Planavimo darbų programa:

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI
1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas (kadastro Nr. 0101/0016:65) ties Ukmergės g.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1471 ha. Nagrinėjama teritorija apie 3,05 ha, kvartalas apribotas
Ukmergės ir Fabijoniškių gatvėmis, esamu privažiavimu keliu ir bendro naudojimo teritorija šiaurinėje
dalyje, esamu užstatymu pietinėje dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti inžinerinės infrastruktūros
teritorijos (I) naudojimo būdą bei pobūdį (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos (I1), kuris pagrindiniame brėžinyje pažymėtas I3) į komercinės paskirties objektų teritorijų (K)
naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypo naudojimo reglamentą ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis,
numatyti reikalingas želdynų ir infrastruktūros teritorijas, išnagrinėti veiklos ir esamos sklypo bei
gretimos teritorijos būklės pokyčio galimas pasekmes aplinkai, kompleksiškai (įvertinus gretimybes)
spręsti galimą užstatymą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: transporto triukšmo ir taršos sklaidos tyrimai ir vertinimas.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl
detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas
viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2026 m. birželio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti
GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Pasiūlymų teikimas ir informacija:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Taip pat Vilniaus miesto sav. Fabijoniškių seniūnijoje, S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius; tel. +370 5 265 8901; el. p. fabijoniskiu.seniunija@vilnius.lt.

 

Teritorijos schema: Teritorijos schema