Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. lapkričio 13 d. iki lapkričio 27 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

Projektas kalvarijų

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO, PAŽYMĖTO SKAIČIAIS 1–4, KALVARIJŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054539), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1838V ,,Dėl sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:482) paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti privalomuosius ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

Planavimo darbų programa

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0021:482), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2058 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Alauša“ prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054539), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1838V ,,Dėl sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:482) paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti privalomuosius ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                        Mindaugas Pakalnis

 

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519