Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugpjūčio 17 d. iki rugpjūčio 28 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).

Projektas M. indriliūno 21, 23

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE VISORIŲ GATVĖS SKLYPŲ 108 IR NR. 109 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109 M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

 

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktorius

2020 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

koreguojamo detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) ir M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437).
 2. Planuojamos teritorijos plotas:0,0900 ha ir 0,0900 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: fizinių ir juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109 M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE VISORIŲ GATVĖS SKLYPŲ 108 IR NR. 109 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-08-05

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis žemės sklypų savininkų prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109 M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro                             Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Keičiant detaliojo plano sprendinius, numatytas žemės sklypų apjungimas naikinamas.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. registro Nr. 1881, Teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detalusis planas, registro Nr. T00055632.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypų savininkai.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

         Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

 

    

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas                                     Aurelijus Stapulionis