Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Taujėnų g. 25

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 28 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPo NR. 118  TAUJĖNŲ G. (KADASTRO Nr. 0101/0101:2482) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ 

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 7 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

                                                                                                                                                                                                Projektas Taujėnų 25

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 28 HA TERITORIJOS BUVUSIAME

GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 118 TAUJĖNŲ G.25

(KADASTRO Nr. 0101/0101:2482) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU 

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 ,,Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 118 Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą schemą).
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Taujėnų g. 25 g. (kadastro Nr. 0101/0101:2482).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1518 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078299), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-403 ,,Dėl apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 118 Taujėnų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:2482) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribos ir plotas, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519