Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. spalio 6 d. iki spalio 20 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

Projektas Mandarinas

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ATEITIES, FABIJONIŠKIŲ IR ŽADEIKOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 ATEITIES G. 89 (KADASTRO nR. 0101/0008:852) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU 

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00057322), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1319 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės naudojimo būdą – gyvenamoji teritorija (G), žemės naudojimo pobūdį – daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti (G2) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Projektas Mandarinas

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJOI PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,6621 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: juridinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00057322), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1319 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės naudojimo būdą – gyvenamoji teritorija (G), žemės naudojimo pobūdį – daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti (G2) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519