Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas koreguoti Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguotų sklypo (kad. Nr. 0101/0012:502) dalių detaliojo plano, sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:502) 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SKLYPO 1/4, 1/5 IR 1/6A DALIŲ  SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 21 d. iki spalio 5 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

projektas OZO KALVARIJŲ

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:502) 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SKLYPO 1/4, 1/5 IR 1/6A DALIŲ  SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6a patikslinti statybos ribą, statybos zoną, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2020 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas – Vito Gerulaičio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0021:502), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 60.6356 ha (koreguojama 1/4, 1/5 ir 1/6a dalys).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Ozantis“prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6a patikslinti statybos ribą, statybos zoną, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijos dalimis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO  GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:502) 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SKLYPO 1/4, 1/5 IR 1/6A DALIŲ  SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-08-27

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės ,,Ozantis“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6a patikslinti statybos ribą, statybos zoną, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, registro Nr. 1881, Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliuoju planu, registro Nr. T00054812, Sklypo (kadastro                               Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu, registro Nr. T00074925, Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, registro Nr. T00080312.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo dalies naudotojai.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

                      Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

                      UAB ,,Ozantis“.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Racionaliai urbanizuojama teritorija, darniai vykdoma teritorijos plėtra.

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas                                     Aurelijus Stapulionis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519