Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas leisti koreguoti sklypo Smalinės k. (Kad. Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano sprendinius sklype Sidaronių g. 37

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SMALINĖS KAIME (KADASTRO NR. 0101/0167:350) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2305  pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: [email protected] nuo rugpjūčio 3d. iki rugpjūčio 14 d.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SMALINĖS KAIME (KADASTRO NR. 0101/0167:350) DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2284 „Dėl sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Smalinės kaime (kadastro Nr. 0101/0167:350) detaliojo plano (registro Nr. T00078331) sklypo Nr. 8 (Sidaronių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:3135) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti statinių aukštį iki karnizo – altitudė 168,20.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Sidaronių 37programa