Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo inicijuoti sklypo J. Kairiūkščio g. detaliojo plano sprendinių koregavimą” projektas

Informuojame[1], kad bus organizuojamas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – sklypo savininkų: uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,MM investicinė grupė“ ir fizinio asmens 2019-04-02 prašymas Nr. A50-9472/19.

Planavimo tikslas – atlikti sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro                Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, patikslinant užstatymo zoną, reglamentų ribą, statinių aukštį, statinių aukščio altitudę, užstatymo intensyvumą, servitutų vietą, plotą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE
DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ
2019 m.Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, patikslinant užstatymo zoną, reglamentų ribą, statinių aukštį, statinių aukščio altitudę, užstatymo intensyvumą, servitutų vietą, plotą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja