Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu” projektas

Informuojame, kad bus koreguojami Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 18 sprendiniai inicijavimo pagrindu .
Planavimo iniciatorius – juridinis asmuo.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. Kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. ( 8-5) 2112 750.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 18 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2019 m. liepos d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorija tarp Justiniškių, Dociškių, Gileikių gatvių, Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,8410 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.
8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,
Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento
Detaliojo planavimo ir architektūros
Vakarinės teritorijos poskyrio
vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752