Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. tel. 8(5) 211 2518 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ŠEŠUOLIŲ, SIDARONIŲ, MOZŪRIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO KOREGUOJANT TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2,
318.4.5.3, 319.1 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. O r g a n i z u o j u apie 14 (keturiolikos) ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių ir Mozūriškių gatvių (schema pridedama) detaliojo plano rengimą koreguojant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856 „Dėl teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00057834) sprendinius.

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).