Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI JUSTINIŠKIŲ GYVENAMOJO RAJONO KVARTALO PRIE SUDERVĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE TALINO G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0019:10) IR TALINO G. 19 (KADASTRO NR. 0101/0019:9) INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 508V „Dėl Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 146) sprendinius sklypuose Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9) inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano projekto sklypų Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9) sprendinių koregavimas
2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9), Vilnius.
3. Planuojamos teritorijos plotas 0,2655 ha.
4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius Adomas Kazbaras.
6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 508V „Dėl Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 146) sprendinius sklypuose Talino g. 17 (kadastro Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kadastro Nr. 0101/0019:9) inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas, Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752; pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo balandžio 4 d. iki balandžio 17 d.