Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 15 (penkiolikos) ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano rengimo organizavimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 15 (penkiolikos) ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano rengimo organizavimo“

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. dešimt darbo dienų po informacijos paskelbimo.

tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt

Pėsčiųjų (dviračių) tiltas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano rengimo organozavimo

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. O r g a n i z u o j u apie 15 (penkiolikos) ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti bendro naudojimo teritorijas, pėsčiųjų (dviračių) takų jungtis tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, numatyti teritorijų paėmimą visuomenės poreikiams;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtos departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius pavaduotojo

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 15 ha teritorija tarp Justiniškių seniūnijos ir Buivydiškių tvenkinių, Justiniškių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 15 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.

5. Planavimo pagrindas: 2016 m. lapkričio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. 28-674/16-(2.1.13-T1).

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti bendro naudojimo teritorijas, pėsčiųjų/dviračių takų jungtis tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, numatyti teritorijų paėmimą visuomenės poreikiams.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: rengiamas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:

Departamento direktorius,

savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalni

Rengė Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752