Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių keitimo apie 6,3 ha teritorijos dalyje organizavimo“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. liepos 24 d. iki rugpjūčio 6 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

ĮSAKYMAS
DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 6,3 HA TERITORIJOS DALYJE ORGANIZAVIMO

2020 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą apie 6,3 ha teritorijos dalyje, performuojant sklypų ribas ir plotus, pakeičiant žemės sklypo Nr. 294 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos (E) į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės sklypų dalių paėmimui visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti) bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).
2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio
vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių keitimas apie 6,3 ha teritorijos dalyje.
 2. Planuojamos teritorijos adresas teritorija tarp Baltų pr., Žvelgaičio ir Netimero gatvių.
 3. Planuojamos teritorijos plotas apie 6,3 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Rengėjas Konkurso būdu.
 6. Planavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais 2020-05-27 protokolas Nr. 28-152/20(1.2.13-T1).
 7. Planavimo uždaviniai – organizuoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą apie 6,3 ha teritorijos dalyje, performuojant sklypų ribas ir plotus, pakeičiant žemės sklypo Nr. 294 naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos (E) į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės sklypų dalių paėmimui visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti) bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 9. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų, servitutų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas rengiama (planuojama urbanistiniu, kraštovaizdžio, valstybiniu ar visuomenės (viešojo) intereso požiūriu reikšmingų objektų teritorija).
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.