Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo balandžio 5 d. iki balandžio 18 d (imtinai).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 7,9 HA TERITORIJOS PRIE UKMERGĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. balandžio     d.   Nr. A30-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u apie 7,9 (septynių ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos prie Ukmergės gatvės Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano rengimą keičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1670 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1786) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1996 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:444) Tarandės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius (schema pridedama).                                                                                                                                                                                                                                                                              planuojamos teritorijos schema
 2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – suplanuoti teritoriją jungiamojo kelio šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys statybai, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatyti sklypų paėmimą visuomenės poreikiams, nustatyti planuojamos teritorijos reglamentus.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 7,9 ha teritorija prie Ukmergės gatvės, Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 7,9 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.
 5. Planavimo pagrindas: 2019 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. 28-89/19(1.2.13-T1).
 6. Planavimo uždaviniai: suplanuoti teritoriją jungiamojo kelio šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys statybai, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatyti sklypų paėmimą visuomenės poreikiams, nustatyti planuojamos teritorijos reglamentus.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, planuojant susisiekimo komunikacijų tinklą, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą;
 8. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: reikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:

Departamento direktorius,

savivaldybės vyriausiasis architektas                                                                   Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė  Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752