Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas Dėl leidimo keisti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagr

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO
„DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:
1. L e i d ž i u keisti:
1.1. teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinius, keičiant detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), atsižvelgiant į žemės sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0012:369) perdalijimo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“, sprendinius;
1.2. sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 30-2160 „Dėl sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369), nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, nustatant užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į tai, kad sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sklypo Nr. 1 ribos buvo pertvarkytos sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 perdalijimo planu, patvirtintu Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodyto keitimo teritorijų planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370), Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369), Antakalnio seniūnija.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1372 ha, 0,0506 ha, 0,34 ha, 0,438 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: Marina Pozniakova.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2017-10-26 prašymas reg. Nr. A50-34377/17 ir 2017-12-20 prašymas reg. Nr. A50-40904/17.
6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius, keičiant teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376) bei patikslinti sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, užstatymo tipą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami
17. Planavimo terminai: iki 2020 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano keitimo galima susipažinti Vilniaus m. savivaldybės patalpose, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis tel. 852112753). Pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt.

Pridedama schema