Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro nr. 0101/0101:1877) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 01 PILĖNŲ G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:1868) IR SKLYPE NR. 02 PILĖNŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0101:1877) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Su įsakymo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 4 d. iki gegužės 17 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

PROJEKTAS PILĖNŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS  DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 01 PILĖNŲ G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:1868) IR SKLYPE NR. 02 PILĖNŲ G. 9
(KADASTRO NR. 0101/0101:1877) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2021 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti sklypo apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypams nustatyto daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo, pakeisti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant, nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu bei papildyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomąją lentelę nurodant, kad statinių paskirtys – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklypas Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877), Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,4324 ha. ir 0,6156 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo pagrindas: žemės sklypų savininkų prašymas.
5. Planavimo uždaviniai: koreguoti sklypo apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypams nustatyto daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo, pakeisti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant, nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu bei papildyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomąją lentelę nurodant, kad statinių paskirtys – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).
6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis