Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15)

Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius

 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

ir pasiūlymų teikimo terminą dėl parengto projekto

 

PROJEKTAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 30-783 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano ir jo sprendinių tvirtinimo“, sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius sklypuose Algirdo g. 38 (kadastro Nr. 0101/0056:119) ir Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120) papildant sklypą Nr. 3, Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu (G2) ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 aukščio, tankio, intensyvumo rodiklius nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Informacija apie pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyryje, skyriaus vedėjas A. Stapulionis tel. (8-5) 211 2679, el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: [email protected];

Vilniaus miesto sav. administracijos Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g.3, Vilnius, el. p.   [email protected].

 

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

 

Iniciatorius: juridinis asmuo.

Planavimo darbų programa