Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Planavimo iniciatorius – Sklypo savininkas uždaroji akcinė bendrovė ,,Dorkanas“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg.Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zoną, ribą, liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. 8 5 211 2519).

projektas Santariškių 17

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SANTARIŠKIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 10 (KADASTRO NR. 0101/0005:427) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIjAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zoną, ribą, liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas M. Bukšos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0005:427), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0814 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininko UAB ,,Dorkanas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zoną, ribą, liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SANTARIŠKIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 10 (KADASTRO NR. 0101/0005:427) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIjAVIMO PAGRINDU

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-29

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Dorkanas“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną, ribą, ir liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio užstatymo į vienbutį blokuotą užstatymą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, Reg. Nr. 1881, Sklypo Santariškių g. 17 detaliuoju planu, Reg. Nr. 1537.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkas.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Dorkanas“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  2. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:2000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dedūra