Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinius

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PROJEKTO VIEŠINIMĄ

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. balandžio 27 d. iki gegužės 12 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-563 „Dėl sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2144) sklypo Nr. 1 (Ukmergės g. 219, kadastro Nr. 0101/0020:229) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant skirtingų aukščių reglamentų ribą, statybos zoną ir statybos ribas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr. 1, sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Ukmergės g. 219 (kadastro Nr. 0101/0020:229), Šeškinės seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,7227 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Šeškinės projektai“, įmonės kodas 302561768, Verkių g. 25C, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-563 „Dėl sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2144) sklypo Nr. 1 (Ukmergės g. 219, kadastro Nr. 0101/0020:229) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant skirtingų aukščių reglamentų ribą, statybos zoną ir statybos ribas.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė