Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO T. ŠEVČENKOS G. 25 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1122 „Dėl sklypo
T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype T. Ševčenkos g. 25 (kadastro
Nr. 0101/0055:21): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti detaliuoju planu nustatytus naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir pakeisti užstatymo zoną ir ribas.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: T. Ševčenkos g. 25 (0101/0055:21), Naujamiesčio seniūnija.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,4207 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: UAB „Dolas“.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2019-09-04 prašymas.
6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti detaliuoju planu nustatytus naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir pakeisti užstatymo zoną ir ribas.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai (apjungiama).
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Pavedama rengėjui ir iniciatoriui atlikti papildomus viešinimo veiksmus, įvertinti visuomenės bei institucijų pasiūlymus ir pateikti atsakymus, informuojant organizatorių. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
17. Planavimo terminai: iki 2022 m. rugsėjo mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Numatomas įsakymo projekto viešinimas: nuo 2019-09-17 iki 2019-10-01.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo projektu susipažinti dėl detaliojo plano rengimo galima nuo šios informacijos paskelbimo, Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, Naujamiesčio seniūnijoje Odminių g.3, LT-01122 Vilnius ir Savivaldybės patalpose adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (Kontaktinis tel. 852112526, tel. 852112753). Pasiūlymus teikti galima raštu Konstitucijos pr. 3 Vilnius, ir el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.