Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu“.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. [email protected], tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO UTENOS G. 41A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Utenos g. 41A (kadastro Nr. 0101/0022:338), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
3. Planuojamos teritorijos plotas 0,4941 ha.
4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius UAB „AKORDAS 1“.
6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.