Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sklypo Nr. A-15 sprendinius inicijavimo pagrindu“

Įsakymo projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. A-15 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:
1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2137) sklypo Nr. A-15, pertvarkyto žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A30-397 „Dėl žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklypų Sembos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3528), Sembos g. 2B (kadastro Nr. 0101/0167:3527), Sembos g. 2D (kadastro Nr. 0101/0167:3526) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribas.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sklypo Nr. A-15, pertvarkyto žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Sembos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3528), Sembos g. 2B (kadastro Nr. 0101/0167:3527), Sembos g. 2D (kadastro Nr. 0101/0167:3526), Pilaitės seniūnija, Vilnius.
3. Planuojamos teritorijos plotas 0,2000 ha.
4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius UAB „Katori“, įmonės kodas 302613204, Švitrigailos g. 11A, Vilnius.
6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2137) sklypo Nr. A-15, pertvarkyto žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A30-397 „Dėl žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklypų Sembos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3528), Sembos g. 2B (kadastro Nr. 0101/0167:3527), Sembos g. 2D (kadastro Nr. 0101/0167:3526) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribas.
8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
9. Papildomi planavimo reglamentai nereikalingi.
10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 7 d.
Kontaktiniai asmenys:
Danutė Eidukonytė, tel. 8(5) 211 2750 el.p. danute.eidukonyte@vilnius.lt ir Asta Tiškevičienė tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt