Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185) sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122)  sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185) sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinius inicijavimo pagrindu: tikslinti detaliuoju planu numatytas sklypo ribas, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE T. NARBUTO GATVĖS TĘSINIO DETALIOJO PLANO SKLYPO VIRŠILŲ G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0030:122) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

  2021 m.   Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu
  Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185) sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinius inicijavimo pagrindu: tikslinti detaliuoju planu numatytas sklypo ribas, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus             pavaduotoja

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122), Viršuliškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,1918 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius privatus asmuo.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu

Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185) sklypo Viršilų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:122) sprendinius inicijavimo pagrindu: tikslinti detaliuoju planu numatytas sklypo ribas, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 1. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 2. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 3. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 4. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 5. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 6. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 7. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 8. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 9. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 10. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 11. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 12. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

  Suderinta Vyriausiasis miesto architektas, Skyriaus vedėjas Mindaugas Pakalnis