Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kalvarijų, Daugėliškio ir Giedraičių gatvių detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kalvarijų, Daugėliškio ir Giedraičių gatvių detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. nuo rugsejo 29 d. iki spalio 12 d.

tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KALVARIJŲ, DAUGĖLIŠKIO IR GIEDRAIČIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-751 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kalvarijų, Daugėliškio ir Giedraičių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2292) sklypo Kalvarijų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0032:62) sprendinius inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2), padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Kalvarijų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0032:62), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.2334 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB ,,Projektai ir statyba“ prašymas.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas koreguoti detalųjį planą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-751 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kalvarijų, Daugėliškio ir Giedraičių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2292) sklypo Kalvarijų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0032:62) sprendinius inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2), padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

9. Tyrimai ir galimybių studijos: atlikti triukšmo lygio matavimus;

10. SPAV reikalingumas: nereikalinga.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis planavimo organizatorius paveda rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt. Pristatyti visuomenei detaliojo plano koregavimo sprendinius papildomai organizuojant viešą susirinkimą.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752