Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO TARANDĖJE (KADASTRO NR. 4103/0600:62) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0171:1831) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO TARANDĖJE (KADASTRO NR. 4103/0600:62) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0171:1831) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2019 m. birželio d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19.„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 500V „Dėl žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056259) sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, sudalinti sklypą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0171:1831), Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4500 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
6. Planavimo uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 500V „Dėl žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056259) sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, sudalinant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt).
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius
(Savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis

 

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo birželio 19 d.  iki liepos 3 d. (imtinai).