Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo rengti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

SKELBIMAS DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

Organizuojamas  apie 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių ir penkių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimas (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“  ir Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius.

 Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius. 

Planavimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant teritorijos gatvės raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes, ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų ir esamų sklypų naudojimo reglamentus.

 Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo projektu dėl detaliojo plano rengimo ir teikti pasiūlymus galima nuo šios informacijos paskelbimo, Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,

Naujamiesčio seniūnijoje (Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius ) ir

Savivaldybės patalpose adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 420 kab., 415 kab. (Kontaktinis tel. 852112526, tel. 852112753).

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u apie 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių ir penkių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu
  Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius.
 2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant teritorijos gatvės raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes, ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų ir esamų sklypų naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 33,5 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: pasirenka organizatorius.
 5. Planavimo pagrindas: 2018-06-11 ketinimų protokolas (Reg. 2018-06-19
  Nr. A72-110/18(3.1.36-TD2).
 6. Planavimo uždaviniai: parengti detalųjį planą ir įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant teritorijos gatvės raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes, ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų ir esamų sklypų naudojimo reglamentus, keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą centrinėje miesto dalyje. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; Detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas ar išnagrinėti papildomų šių teritorijų poreikį.

Numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus.

 1. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutų poreikis ir numatymas, poilsio aikštelių poreikis ir išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 2. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 3. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 4. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: reikalingas, koncepcijos rengimo metu nustatyti teritorijas ir (ar) objektus, kuriems turės būti parengtas konkursas geriausiai urbanistinei ir (ar) architektūriniai idėjai atrinkti.
 5. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 6. Koncepcijos rengimas: rengiama.
 7. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 8. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 9. Planavimo terminai: iki 2021 m. rugpjūčio mėn.
 10. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.
 11. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                              Mindaugas Pakalnis

 

Pridedamas Brėžinys Gelezinkelis_Schema