Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 3,6 HA TERITORIJOS PRIE ERFURTO GATVĖS LAZDYNŲ SENIŪNIJOJE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 3,6 HA teritorijos PRIE ERFURTO GATVĖS LAZDYNŲ SENIŪNIJOJE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti apie 3,6 (trijų ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos Lazdynų seniūnijoje detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1593) naudojimo paskirties, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

 

 

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Nuoroda:

programa Erfurto

tekstas viešinant det. Erfurto

Erfurto įsak-D

aiškin. r. erfurto