Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl patvirtinto detaliojo plano Tarandėje (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1–4, Nr. 9–13 ir Nr. 15–24 sprendinių koregavimo

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1-4, Nr. 9-13 ir Nr. 15-24 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu “

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. nuo gegužės 29 d. iki birželio 09 d.

tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:891 IR NR. 0101/0171:480) TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1-4, NR. 9-13 IR NR. 15-24 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-561 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1-4, Nr. 9-13 ir Nr. 15-24 sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tipą, užstatymo zonas, užstatymo ribas bei įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai (kadastro Nr. 0101/0171:1972, 0101/0171:1973, 0101/0171:1974, 0101/0171:1975, 0101/0171:1955, 0101/0171:1956, 0101/0171:1977, 0101/0171:1978, 0101/0171:1979, 0101/0171:1981, 0101/0171:1967, 0101/0171:1968, 0101/0171:1969, 0101/0171:1970, 0101/0171:1971, 0101/0171:1962, 0101/0171:1963, 0101/0171:1964, 0101/0171:1965).

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Inoko“.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-561 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1-4, Nr. 9-13 ir Nr. 15-24 sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tipą, užstatymo zonas, užstatymo ribas bei įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.


Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 275