Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo pertvarkytame sklype Nr. 4 (Kad. Nr. 0101/0171:1890)

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖ SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 4, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1890) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO“.

Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. tel. 8(5) 211 2752 pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo gegužės 14 d.  iki gegužės 27 d (imtinai).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS (projektas)

DĖL SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 4, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1890) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. gegužės     d.   Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-1108 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056560), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 30-2169 „Dėl žemės sklypo (kadastro
  Nr. 0101/0171:1890) Pašilaičių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą, nustatant sklype Nr. 4 (žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0171:0745,
  Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746) visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, numatant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744,
  Nr. 0101/0171:0746) paėmimą visuomenės poreikiams.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0171:0745,        Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746), Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,9600 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.
 5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. A17-317/19(3.1.16E-AD).
 6. Planavimo uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-1108 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056560), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 30-2169 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1890) Pašilaičių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą, nustatant sklype Nr. 4 (žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744,   Nr. 0101/0171:0746) visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, numatant žemės sklypų (kadastro                 Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746) paėmimą visuomenės poreikiams.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                               Mindaugas Pakalnis

 

Rengė  Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752