Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus Verbų EK draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17 detaliojo plano rengimo

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17 detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. nuo 2015 m. birželio 16 d. iki 2015 m. birželio 29 d.

tel. 8(5) 211 2752 el. p. asta.tiskevicine@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 17, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. birželio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 8,18 (aštuonių ir aštuoniolikos šimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-17, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo bei paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 8,18 ha. teritorija Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į 17 funkcinę zoną.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 8,18 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Aleksandr Kucharev, Natalija Marcinkevičienė, Vera Marcinkevičienė, Albertas Marcinkevičius, Vitalijus Marcinkevičius.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: Pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano (reg. Nr. 2718) sprendinius nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, nustatyti kraštovaizdį tausojančius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Išsaugoti istoriškai susiformavusią kelių sistemą. Gatves derinti prie reljefo, vengiant ilgų tiesių linijų. Teritorijoje draudžiama: naikinti ar žaloti reljefo formas, įrengti naujus didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius, sausinti ar kitaip keisti pelkes ir jų apypelkius. Nestatyti sublokuotų pastatų, daugiabučių. Laikytis kitų Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatytų reikalavimų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: Planuojant naujų statinių statybą ar sodybų kūrimą turi būti atliekamas poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.


Suderinta : Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys