Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211) organizavimo“

Informuojame, kad numatomas vykdyti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 408 „Dėl teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (registro Nr. T00054430, buvęs Nr. 412), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 30-3719 „Dėl Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00074768), sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211) inicijavimo pagrindu.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211) organizavimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus, pakeisti skirtingų užstatymo aukščių reglamentų ribas, statybos zoną, servitutus, įvažiuojamųjų kelių vietas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, SKIRTOS SPORTO IR KOMERCINIAM CENTRUI, UKMERGĖS IR OZO GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE OZO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0020:212) IR UKMERGĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0020:211) ORGANIZAVIMO

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 408 „Dėl teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (registro Nr. T00054430, buvęs Nr. 412), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 30-3719 „Dėl Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00074768), sprendinių koregavimą sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211).

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus, pakeisti skirtingų užstatymo aukščių reglamentų ribas, statybos zoną, servitutus, įvažiuojamųjų kelių vietas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano, koreguoto Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliuoju planu, sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211).

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211), Šeškinės seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 22,8737 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas Pasitarimo pas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių 2018-06-20 protokolas Nr. A16-479/18(2.8.3.95-AD5).

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus, pakeisti skirtingų užstatymo aukščių reglamentų ribas, statybos zoną, servitutus, įvažiuojamųjų kelių vietas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Papildomi planavimo reglamentai gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas rengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis